RatMed.Info

O koronawirusie dla ratowników medycznych
ambulans

Włoska procedura mycia i dezynfekcji pojazdów służb ratowniczych

Spis treści

Wprowadzenie

Pośród potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pacjentów, związanych z opieką zdrowotną, główną rolę odkrywają powikłania, zarówno pod względem częstotliwości, jak i podwyższonego oddziaływania klinicznego i ekonomicznego, ale można ich częściowo uniknąć poprzez przyjęcie środków zapobiegawczych o udowodnionej skuteczności.

Regionalna Stacja Pogotowia Ratunkowego prowadzi działania w zakresie ratownictwa w nagłych wypadkach i jako pierwsza ma kontakt z pacjentem. Pojazdy służb ratowniczych (karetki pogotowia, samochody wsparcia medycznego) stanowią środowisko pracy, w którym, przy coraz bardziej złożonych i inwazyjnych procedurach, pracują lekarze, pielęgniarki, kierowcy i sanitariusze, którzy są w stanie udzielić pomocy medycznej zarówno na miejscu zdarzenia, jak i podczas transportu do najbardziej odpowiedniego obiektu szpitalnego. Pojazdy te, wyposażone w szereg medycznych urządzeń elektrycznych i przyrządów do prowadzenia badań klinicznych, unieruchamiania i transportu pacjentów, mogą być źródłem zakażenia. Konieczne jest zatem zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie czyszczenia i dezynfekcji pojazdów służb ratowniczych, zarówno w celu ochrony przewożonych osób, jak i członków personelu medycznego. Należy pamiętać, że każdy przewożony pacjent powinien być uważany za potencjalne ryzyko zakażenia. Praktyki mycia i dezynfekcji, które mają zostać wdrożone, muszą również zapobiegać specyficznemu ryzyku zakaźnemu, wynikającemu z obecności wieloodpornych drobnoustrojów i wirusów oraz je kontrolować.

Personel medyczny musi być odpowiednio poinformowany i przeszkolony w zakresie czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych oraz w zakresie sytuacji klinicznych o podwyższonym ryzyku skażenia środowiska. Z powyższych względów, w celu zapewnienia odpowiedniej higieny, niezbędne jest określenie praktyk, które należy stosować zarówno codziennie, jak i okresowo.

Niniejszy dokument stanowi przegląd i aktualizację wszystkich dokumentów sporządzonych na ten temat.

Cel

Jednolite zachowanie personelu medycznego podczas rozwiązywania problemów związanych z myciem i dezynfekcją pojazdów służb ratowniczych w celu zagwarantowania prawidłowego ich wykonania, aby chronić pacjenta i załogę.

Zakres stosowania

Niniejsza procedura operacyjna powinna być przeprowadzana w pojazdach ratowniczych, w tym w samochodach wsparcia medycznego, i powinna być przeprowadzana przez zespół ratowniczy. Procedury operacyjne mycia/dezynfekcji są określone na trzech poziomach działań: dziennym, okresowym i nadzwyczajnym.

Odesłania

 • Best Practices for Environmental Cleaning for Prevention and Control of Infections In All Health Care Settings – 2nd edition Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC), Maj 2012 r.
 • Rozporządzenie ustawodawcze 81/2008 (tekst jednolity) o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu pracy.
 • Uchwała nr 3 z dnia 15 lutego 2019 r. – „Roczny plan zarządzania ryzykiem 2019″ oraz „Roczny plan leczenia infekcji związanych ze świadczoną opieką zdrowotną 2019”.
 • Dokument CDC (Centra Kontroli i Prewencji Chorób): Interim Guidance for Emergency Medical Services (EMS) System and 911 Public Safety Answering points (PSAPs) for COVID-19 in the United States, 10.03.2020 r.
 • Dokument WHO: Principles of Infectious disease transmissions, marzec 2009 r.
 • Dokument WHO: Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 Technical Brief.
 • Guidance and Procedures for Infection Prevention and Control: Managing Healthcare Associated Infection & Control of Serious Communicable Diseases (Infection Control Policy and Strategy), South Western Ambulance Service NHS Trust, luty 2008 r.
 • Infection Prevention and Control Guidance for EMS Providers, Metropolitan Chicago Healthcare Council, 2012.
 • Podręcznik dla personelu medycznego pojazdów ratowniczych: przegląd, kontrola i procedury czyszczenia i dezynfekcji pojazdów ratowniczych – włoskie Służby Ratownictwa Medycznego, 2010 r.
 • Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. Kampf et al, Marzec 2020 r.
 • Preventing Infection in the Ambulance Setting Standard Infection Control Precautions: A pocket guide for Ambulance Service staff, Education for Prevention and Control, Education for Scotland, 2016.
 • Zalecenia dotyczące zapobiegania lub ograniczania rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2 i patologii pokrewnej (COVID-19).
 • Virucidal Activity of World Health Organization-Recommended Formulations Against Enveloped Viruses, Including Zika, Ebola, and Emerging Coronaviruses. J Infect Dis., Siddharta et al, Marzec 2017 r.

Skróty

 • ZAŁ. – załącznik
 • CPS-INFERMIERE – wykwalifikowany personel medyczny (pielęgniarski)
 • DPI – środki ochrony osobistej
 • RSPP – osoba odpowiedzialna za profilaktykę i ochronę
 • SITA – struktura koordynująca prace personelu pielęgniarskiego i pomocniczego
 • TNT – trinitrotoluen (aromatyczny nitrozwiązek otrzymywany poprzez nitrowanie toluenu)
 • UOC – Złożona Jednostka Organizacyjna
 • UOS – Podstawowa Jednostka Organizacyjna

Definicje

 • dekontaminacja
  Proces zdolny do zmniejszenia obciążenia mikrobiologicznego poprzez obróbkę, za pomocą środków fizycznych lub chemicznych, substratów zanieczyszczonych materiałem organicznym.
 • mycie sanifikacja
  Usuwanie ciał obcych (zanieczyszczeń, substancji organicznych itp.) z przedmiotów, powierzchni, skóry, błon śluzowych. Zazwyczaj wykonuje się je za pomocą wody i detergentów. Znacznie zmniejsza to liczbę obecnych drobnoustrojów i jest działaniem wstępnym, które musi poprzedzać proces dezynfekcji.
 • dezynfekcja
  Procedura chemiczna lub fizyczna, której celem jest obniżenie, do bezpiecznego poziomu, liczby drobnoustrojów chorobotwórczych obecnych na powierzchniach i przedmiotach nieożywionych, z wyjątkiem zarodników bakterii.
 • detergent
  Substancja, która modyfikuje siły napięcia powierzchniowego. Działa poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego pomiędzy brudem a czyszczoną powierzchnią, aby ułatwić usuwanie zanieczyszczeń.
 • środek dezynfekujący
  Środek chemiczny o niespecyficznym działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeznaczony do stosowania na obiektach lub podłożach nieożywionych.
 • przenoszenie drogą kropelkową
  Przenoszenie, które następuje drogą kropelkową (średnica kropli >5mikronów) w niewielkiej odległości (poniżej 1 do 2 metrów) od pacjenta podczas rozmowy lub kaszlu, jak również podczas ingerencji inwazyjnych (np. bronchoskopia, intubacja dotchawicza), kiedy to mogą zostać przeniesione niektóre wirusy (np. wirus grypy, nagminnego zapalenia przyusznic, czy różyczki) lub choroby takie jak błonica, krztusiec, zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • przenoszenie drogą powietrzną
  Przenoszenie, które zachodzi poprzez rozprzestrzenianie się „jąder kropelkowych” (średnica <5mikrona) zawierających drobnoustroje. Różni się to od przenoszenia drogą kropelkową, ponieważ jądra te pozostają zawieszone w powietrzu przez długi czas i pokonują duże odległości (ponad 1-2 metry). Przenoszenie wirusów (np. gruźlicy, odry, ospy wietrznej) odbywa się poprzez rozprzestrzenianie cząstek pyłu zawierających czynnik zakaźny.
 • czynnik biologiczny
  Każdy drobnoustrój, nawet modyfikowany genetycznie, każda hodowla komórkowa i każdy ludzki endopasożyt, który może powodować infekcje, alergie lub zatrucia.
 • choroba przenoszona drogą fekalno-oralną
  Choroba przenoszona, gdy odpowiedzialny za nią patogen przechodzi z kału chorego osobnika (ale także zdrowego nosiciela) do przewodu pokarmowego zdrowego osobnika.
 • choroba przenoszone poprzez kontakt skórny
  Choroba przenoszona przez bezpośredni kontakt pomiędzy skórą zakażonego osobnika lub z przedmiotami (ubranie, pościel, bielizna osobista) używanymi przez zakażonego i skórą zdrowego osobnika.
 • choroba przenoszona poprzez kontakt z krwią
  Choroba przenoszona poprzez bezpośredni kontakt krwi pomiędzy zakażonym a zdrowym osobnikiem lub poprzez przenikanie patogenu z zakażonego materiału biologicznego do mikrouszkodzeń śluzówkowo-skórnych zdrowego osobnika.

Grupa robocza

Maria Parafati – UOS wsparcie Zarządzania Klinicznego
Maria Grazia Proietti – UOC SITA
Matteo Tripodina – UOS Profilaktyka i zarządzanie bezpieczeństwem w pracy (RSPP)
Luigia Pancucci – UOC SITA
Anna Romagnoli – UOC SITA
Salwina Zambuto – UOC SITA
Andrea Mentori – Przedstawiciel personelu pomocniczego UOC SITA

Tryby pracy

Ogólne zasady wykonywania czynności związanych z myciem i dezynfekcją.

Mycie i dezynfekcja mogą być przeprowadzane oddzielnie lub w jednym procesie przy użyciu produktów o podwójnym działaniu. Dezynfekcja nigdy nie może zastąpić czyszczenia, ponieważ pozostałości zanieczyszczeń mogą przyczynić się do nieskuteczności późniejszego procesu dezynfekcji.

W szczególności konieczne jest, aby:

 • środki dezynfekcyjne użyte do przygotowania roztworów muszą być szczelnie zamknięte i przechowywane w ich pojemnikach, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. To samo dotyczy gotowych opakowań środków dezynfekcyjnych;
 • dokładne rozcieńczenie środka dezynfekcyjnego, czas kontaktu i inne wskazówki znajdują się zawsze w karcie charakterystyki produktu lub na etykiecie opakowania;
 • przygotować wymaganą ilość roztworu w stosunku do powierzchni, które mają być poddane ww. czynnościom;
 • wyższe stężenie środka dezynfekującego nie zwiększa jego skuteczności;
 • dokładnie wyczyścić i osuszyć pojemnik lub wymienić przed przygotowaniem nowego roztworu;
 • nigdy nie uzupełniać;
 • zawsze mieć kartę charakterystyki produktu dostępną do konsultacji na wypadek sytuacji nadzwyczajnej;
 • wszystkie czynności związane z myciem i dezynfekcją muszą być wykonywane przy użyciu odpowiednich środków ochrony osobistej (DPI) w celu ochrony oczu, dróg oddechowych, rąk i odzieży;
 • po zakończeniu czynności należy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej i dokładnie umyć ręce, nawet jeśli były one chronione rękawiczkami;
 • mycie rąk musi być wykonywane zgodnie z treścią instrukcji nr 15.

Mycie i dezynfekcja pojazdów służb ratowniczych

Pojazd musi być zawsze czyszczony, dezynfekowany i zaopatrzony zgodnie z listą kontrolną, wracając do pełnej gotowości w możliwie najkrótszym czasie.

Materiał w pojeździe musi być umieszczony w sposób stabilny, aby zapobiec jego upadkowi podczas transportu, zaleca się również utrzymanie go w tej samej pozycji i w tym samym miejscu w każdym pojeździe ratowniczym służb medycznych, w celu ułatwienia jego łatwego pobrania przez różnych pracowników służby zdrowia, którzy zmieniając się w ramach pracy w tym samym pojeździe.

Operacje mycia/dezynfekcji, typologicznie, są ujęte na trzech poziomach działań:

 • Codzienne mycie/dezynfekcja: rutynowe czynności o charakterze ciągłym.
 • Okresowe mycie/dezynfekcja: działania związane z gruntownym sprzątaniem, które mają być przeprowadzane z ustaloną wcześniej częstotliwością, zazwyczaj co tydzień lub, według wskazania koordynatora, w różnych odstępach czasu, również w odniesieniu do liczby czynności ratunkowych, które są przeprowadzane w danym okresie (średnia).
 • Nadzwyczajne mycie / dezynfekcja:
  • do wykonania po każdej akcji służb ratowniczych, w której doszło do skażenia jakąkolwiek cieczą organiczną (wymiociny, krew, …);
  • do przeprowadzenia po każdej akcji służb ratowniczych, w przypadku, gdy istnieje pewność lub podejrzenie przypadku rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej drogą powietrzną lub kropelkową.

Wymagane materiały:

 • Detergent/preparat odkażający wielokrotnego użytku;
 • Środek dezynfekujący na bazie chloropochodnych;
 • Mop, ścierki jednorazowe, ręczniki papierowe;
 • DPI: jednorazowy fartuch z TNT / fartuch hydrofobowy, niesterylne rękawice jednorazowe, okulary, maska chirurgiczna.

Codzienne mycie / dezynfekcja

Początek zmiany dziennej i za każdym razem, gdy wymagają tego warunki higieniczne.

 • przewietrzyć pomieszczenie sanitarne na czas potrzebny do mycia i dezynfekcji;
 • umyć ręce;
 • założyć środki ochrony osobistej (DPI);
 • usunąć nosze samojezdne i to, co znajduje się na podłodze;
 • równomiernie rozprowadzić preparat odkażający wielokrotnego użytku jednorazową ściereczką/ręcznikiem papierowym na noszach samojezdnych, materacu, uchwytach pojazdu sanitarnego łącznie z uchwytem sufitowym, na siedzeniach pasażerów i bocznej leżance;
 • usuń kurz za pomocą mopa i jednorazowej ściereczki zwilżonej detergentem/preparatem odkażającym wielokrotnego użytku, dbając o narożniki wyposażenia;
 • usunąć jednorazową ściereczkę i umyć równomiernie podłogę pojazdu nową jednorazową ściereczką nasączoną chloropochodnym środkiem dezynfekcyjnym o stężeniu 0,5-1,5% (we Włoszech odpowiednio środek o nazwie Amuchina lub roztwór składający się z 15 ml podchlorynu sodu 5%, rozcieńczonego w 1 litrze wody);
 • pozostawić do wyschnięcia;
 • usunąć zużyty materiał i środki ochrony osobistej, umieszczając je w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne (z wyjątkiem okularów ochronnych, które zostaną odkażone detergentem/preparatem odkażającym wielokrotnego użytku);
 • umyć ręce;
 • zapisać datę mycia/dezynfekcji w rejestrze mycia i dezynfekcji (Zał. I).

Okresowe mycie / dezynfekcja

Co tydzień lub po wskazaniu koordynatora w różnych odstępach czasu, również w odniesieniu do liczby przeprowadzonych czynności ratunkowych.

 • Przewietrzyć pomieszczenie sanitarne na czas potrzebny do mycia i dezynfekcji;
 • umyć ręce;
 • założyć środki ochrony osobistej (DPI);
 • usunąć nosze samojezdne, wszystkie możliwe przyrządy (torby, plecaki, butle z tlenem, pojemniki na odpady itp.) oraz usunąć z obudów materiały eksploatacyjne i sprzęt elektromedyczny;
 • równomiernie rozprowadzić preparat odkażający wielokrotnego użytku jednorazową ściereczką/ręcznikiem papierowym od najwyższych powierzchni aż po podłogę, oczyścić punkty świetlne, uchwyty, półki, sprzęt, wyposażenie, szyby, szuflady, siedzenia, nosze samojezdne (łącznie z pasami bezpieczeństwa) i materac;
 • usunąć zużyty materiał jednorazowego użytku, umieszczając go w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne;
 • kontynuować mycie/dezynfekcję wszystkich przyrządów i sprzętu elektromedycznego łącznie z ich obudową;
 • usuń kurz za pomocą mopa i jednorazowej ściereczki zwilżonej detergentem/preparatem odkażającym wielokrotnego użytku, dbając o narożniki wyposażenia;
 • usunąć jednorazową ściereczkę i umyć równomiernie podłogę pojazdu nową jednorazową ściereczką nasączoną chloropochodnym środkiem dezynfekcyjnym o stężeniu 0,5-1,5% (we Włoszech odpowiednio środek o nazwie Amuchina lub roztwór składający się z 15 ml podchlorynu sodu 5%, rozcieńczonego w 1 litrze wody);
 • pozostawić do wyschnięcia;
 • usunąć zużyty materiał i środki ochrony osobistej, umieszczając je w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne (z wyjątkiem okularów ochronnych, które zostaną odkażone detergentem/preparatem odkażającym wielokrotnego użytku);
 • umyć ręce;
 • zapisać datę mycia/dezynfekcji w rejestrze mycia i dezynfekcji (Zał. I).

Nadzwyczajne mycie / dezynfekcja

I. Czynności nadzwyczajne, które należy wykonać po każdej czynności ratunkowej w sytuacji nadzwyczajnej, w przypadku gdy doszło do skażenia jakąkolwiek cieczą organiczną (wymiociny, krew, …):

 • przewietrzyć pomieszczenie sanitarne na czas potrzebny do mycia i dezynfekcji;
 • umyć ręce;
 • założyć środki ochrony osobistej (DPI);
 • zakreślić obszar, który ma być poddany myciu/dezynfekcji, papierowym ręcznikiem lub jednorazowej ściereczki i wylać środek odkażający na bazie nierozcieńczonego 5% podchlorynu sodu na materiał, który ma być usunięty, aż do jego całkowitego pokrycia – pozostawić do działania 5 minut (materiał biologiczny zostanie oczyszczony);
 • usunąć zużyty materiał jednorazowego użytku, umieszczając go w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne;
 • zdezynfekować zanieczyszczoną powierzchnię chloropochodnym środkiem dezynfekcyjnym o stężeniu 0,5-1,5% (we Włoszech odpowiednio środek o nazwie Amuchina lub roztwór składający się z 15 ml podchlorynu sodu 5%, rozcieńczonego w 1 litrze wody);
 • odczekać około 1 minuty przetrzeć jednorazową ściereczką w celu usunięcia brudu i pozostałości;
 • usunąć materiał jednorazowego użytku, umieszczając go w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne;
 • odtworzyć wszelkie materiały, które mogły zostać usunięte/zużyte zgodnie z listą wyposażania pojazdu;
 • usunąć zużyty materiał i środki ochrony osobistej, umieszczając je w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne (z wyjątkiem okularów ochronnych, które zostaną odkażone detergentem/preparatem odkażającym wielokrotnego użytku);
 • umyć ręce;
 • zapisać datę mycia/dezynfekcji w rejestrze mycia i dezynfekcji (Zał. I).

II. Do przeprowadzenia po każdej akcji służb ratowniczych, w przypadku gdy istnieje pewność lub podejrzenie przypadku rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej drogą powietrzną lub kropelkową:

 • przewietrzyć pomieszczenie sanitarne na czas zakończenia segregacji pacjentów/przejęcia pacjenta przez personel medyczny, na czas powrotu na stanowisko (za pomocą szyb) oraz na czas wykonania operacji mycia i dezynfekcji;
 • umyć ręce;
 • założyć środki ochrony osobistej (DPI);
 • usunąć nosze samojezdne;
 • zdezynfekować powierzchnie/przedmioty mające kontakt lub znajdujące się w bliskiej odległości od pacjenta oraz materiały, które uległy skażeniu w czasie opieki nad pacjentem (uchwyty, półki, sprzęt, wyposażenie, szyby, szuflady, siedzenia, nosze samojezdne, pasy bezpieczeństwa, materac i podłogę) chloropochodnym środkiem dezynfekcyjnym o stężeniu 0,5-1,5% (we Włoszech odpowiednio środek o nazwie Amuchina lub roztwór składający się z 15 ml podchlorynu sodu 5%, rozcieńczonego w 1 litrze wody);
 • odczekać około 1 minuty przetrzeć jednorazową ściereczką w celu usunięcia brudu i pozostałości;
 • usunąć materiał jednorazowego użytku, umieszczając go w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne;
 • odtworzyć wszelkie materiały, które mogły zostać usunięte/zużyte zgodnie z listą wyposażania pojazdu;
 • zdjąć środki ochrony osobistej, umieszczając je w pojemnikach na niebezpieczne odpady medyczne, które stwarzają zagrożenie zakaźne (z wyjątkiem okularów ochronnych, które zostaną odkażone poprzez zanurzenie ich przez 10 minut w chloropochodnym środkiu dezynfekcyjnym o stężeniu 0,5-1,5% (we Włoszech odpowiednio środek o nazwie Amuchina lub roztwór składający się z 15 ml podchlorynu sodu 5%, rozcieńczonego w 1 litrze wody);
 • umyć ręce;
 • zapisać datę mycia/dezynfekcji w rejestrze mycia i dezynfekcji (Zał. I).

NB: roztwory na bazie chloru, jeśli są często stosowane, mogą powodować korozję przedmiotów i powierzchni metalowych, dlatego po dezynfekcji należy usunąć z nich pozostałości produktu.

Zalecenia dotyczące szczególnych okoliczności

Oprócz opisanych powyżej trybów pracy dotyczących mycia i dezynfekcji, poniżej przedstawiono zachowania, które należy przyjąć w przypadku:

 • Chorób przenoszonych drogą powietrzną lub kropelkową
  • Zaopatrzyć pacjenta w maskę chirurgiczną, którą, w miarę możliwości nałoży samodzielnie, natomiast jeśli nie będzie w stanie, otrzyma pomoc od załogi;
  • Dostarczyć pacjentowi hydroalkoholowy żel, który powinien wcierać w ręce przez 20-30 sekund i aż do całkowitego wchłonięcia środka antyseptycznego;
  • Jeśli pacjent jest niepełnoletni lub znajduje się w szczególnym stanie emocjonalnym i pojawia się konieczność zabrania na pokład karetki członka rodziny/osoby towarzyszącej, osoba ta zakłada maskę chirurgiczną realizuje wytyczne dotyczące higieny rąk w sposób opisany powyżej;
  • Należy utrzymywać w zamknięciu szybę oddzielającą kabinę kierowcy pojazdu ratunkowego od załogi;
  • Podczas transportu, system wentylacyjny w obu częściach NIE może być ustawiony na tryb recyrkulacji w celu maksymalizacji wymiany powietrza;
  • Jeśli w pomieszczeniu sanitarnym znajduje się wentylator ssący, należy go włączyć w trybie ssącym;
  • Po przewiezieniu pacjenta należy umyć i zdezynfekować pojazd w sposób opisany w procedurze „Dezynfekcji nadzwyczajnej c. II”, ze szczególnym uwzględnieniem noszy i uchwytów.
 • Choroby przenoszone drogą fekalno-oralną (salmonelloza, cholera, wirusowe zapalenie wątroby typu A, dyzenteria itp.)
  • Przed transportem należy wyposażyć nosze w nieprzemakalny pokrowiec;
  • Na pokrowiec należy nałożyć jednorazowe prześcieradła, które należy traktować jako odpady specjalne;
  • Po przewiezieniu pacjenta należy umyć i zdezynfekować pojazd zgodnie z procedurą opisaną w „Dezynfekcji okresowej”, ze szczególnym uwzględnieniem noszy i uchwytów.
 • Choroby przenoszona poprzez kontakt skórny (świerzb, …)
  • Przed transportem należy wyposażyć nosze w nieprzemakalny pokrowiec;
  • Na pokrowiec należy nałożyć jednorazowe prześcieradła, które należy traktować jako odpady specjalne;
  • Należy zwrócić uwagę na kontakt z pościelą i z samym pacjentem;
  • Materiał zużyty na pacjenta należy zutylizować jako zainfekowany;
  • Sfigmomanometr, stetoskop i pulsoksymetr należy zdezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta;
  • Należy poinformować strukturę przyjmującą o patologiach pacjenta;
  • Następnie należy przystąpić do mycia i dezynfekcji pojazdu, zgodnie z opisem procedury zawartej w „Dezynfekcji okresowej”.
 • Choroby przenoszone poprzez kontakt z krwią (HBV, HCV, HIV itp.)
  • Nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnych zabiegów dezynfekcyjnych po transporcie pacjentów cierpiących na choroby zakaźne przenoszone drogą krwi, z wyjątkiem przypadków utraty krwi lub płynów biologicznych, dla których przeprowadza się „nadzwyczajne mycie/dezynfekcję” przewidziane w punkcie c. I;
  • W obecności krwawiących pacjentów należy nosić okulary ochronne przeciwodpryskowe, aby chronić się przed „rozpryskami” krwi.

Odpowiedzialność

Środki opisane w niniejszym dokumencie muszą być systematycznie podejmowane przez załogę, zgodnie z jej szczególnymi kompetencjami i w odniesieniu do jej indywidualnych działań.

DZIAŁANIAkoordynatorwykwalif. personel pielęgniarskiwyspecjal. personel pomocniczy (kat. A)personel pomocniczy kierowca-sanitariusz (kat. B)wykwalif. pracownik (technicy) (kat. BS)wykwalif. pracownik (technik) (kat. C)
Zastosowanie proceduryICRRRR
Kontrola i przestrzeganie proceduryRRRRRR
Informacja dla nowo-zatrudnionych o stosowanej procedurzeRRRRRR

R = odpowiedzialny; C = współpracujący; I = poinformowany

Wskaźniki

Zastosowanie procedury zostanie poświadczone podpisem pracownika służby medycznej odpowiedzialnego za przeprowadzenie mycia i dezynfekcji w rejestrze mycia i dezynfekcji pojazdu ratowniczego.

wynikwskaźnik przeprowadzonych czynnościstandardodpowiedzialnysprawozdanie
sprawdzenie zastosowania proceduryodnotowano %
mycie / dezynfekcja codziennie
> 90% koordynatorkwartalne
odnotowano %
mycie / dezynfekcja okresowo
> 50% koordynatorkwartalne

Załączniki

Załącznik 1: Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdu ratowniczego

Rejestr mycia / dezynfekcji pojazdu ratowniczego
miesiąc ___________ rok _______ rodzaj ______________ kod ___________

dzieńcodzienneokresowenadzwyczajnepodpis członka personeluuwagi
1
2
3
4
5

IT materiał źródłowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *